Stan Brakhage on Ken Jacobs, Hollis Frampton, and Jack Smith