Postcard of Rabbi Yisrael Hager, the Rebbe of Vizhnitz, prior ot 1936.