Ch'akajabena Lake, aerial photograph FL 68 R-45, Alaska